Image

Nederlands (Holandês)

1-En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur.2  En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en den linker op de aarde.3  En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen.4  En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet.5  En de engel, dien ik zag staan op de zee, en op de aarde, hief zijn hand op naar den hemel.6  En hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn;7  Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.8  En de stem, die ik gehoord had uit den hemel, sprak wederom met mij, en zeide: Ga henen, neem het boeksken, dat geopend en in de hand des engels is, die op de zee en op de aarde staat.9  En ik ging henen tot den engel, zeggende tot hem: Geef mij dat boeksken. En hij zeide tot mij: Neem dat en eet het op; en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honig.10  En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond zoet als honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.11  En hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en natien, en talen, en koningen.

Openbaring 10:1-11

Image

117- Als u wilt dat er iets gebeurt… Nu, u zult mijn woord hiervoor moeten nemen. Als ik van plan ben om iets te doen, weet ik wel beter dan dit aan iemand te vertellen. Niet dat die persoon het zal vertellen, maar Satan zal het horen, ziet u? Hij kan het in mijn hart daar niet te weten komen, zolang God het opgesloten houdt met de Heilige Geest, dus is het dan tussen God en mij, zie. Hij weet er niets over totdat u het uitspreekt, dan hoort hij het.118- En ik probeer… ik vertel de mensen dat ik een bepaald iets zal doen, en let op hoe de duivel elk wiel dat hij te pakken kan krijgen om daar te komen, uitschakelt, ziet u, om mij hierin te verslaan. Maar als ik de openbaring van God kan krijgen en er gewoon niets over zeg, dan is het anders.119- Bedenk, Satan zal proberen na te bootsen. Hij zal alles proberen na te bootsen wat de gemeente zal doen. Hij heeft geprobeerd om het te doen. Wij hebben opgemerkt dat hij dit doet door de antichrist; maar deze ene zaak kan hij niet nabootsen. Er zullen hier geen nabootsingen van zijn, omdat hij het niet weet! Er is geen manier voor hem om het te weten. Het is de derde trek. Hij weet er gewoon niets over, ziet u. Hij begrijpt het niet.

 

Het zevende Zegel

Image

19-Nu ziet u, ik verzin dat niet zomaar. Het is ZO SPREEKT DE HERE. Ik lees het u voor uit het Boek (de Bijbel): want tijdens het bazuinen van de boodschap van de zevende engel zal het geheimenis van God, dat verkondigd werd door Zijn heilige profeten, voleindigd moeten zijn. (Dat zijn de profeten die het Woord geschreven hebben.) Ten tijde van het zevende gemeente-tijdperk, het laatste gemeente-tijdperk, moeten alle losse eindjes die door deze gemeente-tijdperken heen werden onderzocht, tezamen worden gebracht. En wanneer de zegels verbroken zijn en het geheimenis is geopenbaard, komt de engel neer, de boodschapper, Christus, en zet Zijn voet op het land en op de zee, met een regenboog boven Zijn hoofd. Nu, onthoud, deze zevende engel is op aarde ten tijde van deze komst.

De kloof

Image

21-We zien dat dit zevenmaal verzegelde Boek het geheimenis van de verlossing inhoudt. Het is het Boek van verlossing van God. Nu, alle geheimenissen zouden geopenbaard moeten zijn ten tijde van het bazuinen van deze boodschapper. Nu, hier is de engel op aarde en nog een andere engel, een machtige boodschapper kwam neer. Zie, deze engel was een aardse engel-boodschapper. Maar hier komt er Een naar beneden van de hemel. Een regenboog, een verbondsboog, boven Zich. Dat kan alleen Christus zijn — precies zoals Hij het was in Openbaring 1, staande temidden van de zeven gouden kandelaren, met een regenboog die eruit zag aan smaragd gelijk. 22-En hier keert Hij terug in het tiende hoofdstuk, na de tijd dat alle geheimenissen zullen zijn voleindigd en de zegels zullen zijn verbroken, en roept uit dat er geen uitstel meer zal zijn. Hij zei: "Wanneer de zevende engel is begonnen te bazuinen, dan moesten de geheimenissen voleindigd zijn." Het is de tijd dat de engel verschijnt. We zijn daar op de een of andere manier dichtbij. Dat is juist.

De kloof

27-Dat is de reden dat er zo'n verwarde toestand is vanavond, ziet u? Ze nemen een kleine leerstelling aan, en ze rennen naar déze kant en zeggen: "Dit is het." Een ander neemt een andere leerstelling aan en rent díe kant op en zegt: "Dat is het." En ieder van hen bouwt er een denominatie op, totdat we honderden denominaties hebben. Maar in allemaal zie je toch de verwarring, de mensen vragen zich af: "Wat is de waarheid?" Als dat niet precies de toestand van vandaag is!28- Maar dan, Hij belooft dat, wanneer de tijd beëindigd is, er het bazuinen van de stem van de zevende engel zal zijn en het Boek op dat moment geopenbaard zal worden. Nu, zeg nu niet: "Die mensen, die daar vroeger leefden, zijn niet gered." Maar deze geheimenissen konden zij niet begrijpen: hoe God in drieën kon zijn en toch Eén is, hoe dat de Schrift kan zeggen: "Doop in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest", en dan eveneens: "Doop in de Naam van Jezus." Ziet u? O, er zijn zo veel dingen. Hoe kan Eva een appel eten en de ondergang van de hele wereld veroorzaken? Hoe was dat mogelijk? Maar er is beloofd, dat die geheimenissen geopenbaard zullen worden in de eindtijd. Er zijn nog kleine losse eindjes overgebleven, hoewel er grote strijders opgetreden zijn, zoals Irenaeus, Martinus, Polycarpus en verschillende anderen: Luther, Wesley enzovoort. Zij traden op en leefden net lang genoeg om wat licht te voorschijn te brengen en het te laten schijnen, maar zij lieten veel dingen in het duister. Dan komt het Pinkstertijdperk en zij legden zich, net zoals het Luther-tijdperk, op bepaalde dingen vast. Maar toch is het goed, zeg niet dat zij niet juist waren, want zij waren juist, maar er bleven losse stukjes liggen die niet verklaard konden worden. De zegels waren niet gebroken om al deze dingen volledig te openbaren. Ziet u?

De kloof

Image 

« En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont. »

Romeinen 8 :11

falecom@avozdedeus.org.br

Image