Image

Gods Woord kwam tot de profeet.

WILLIAM MARRION BRANHAM 


Wat betekende deze geheimzinnige Wolk?

 

Image

Image

Nederlands

Voor de wetenschap is hij nog steeds een mysterie; maar wat betekent hij voor u? Ik wil u vragen de volgende opmerkingen te overdenken, omdat deze wolk een teken voor u was van hetgeen God in deze dag doet.

Wetenschapsmensen hebben berekend dat deze wolk ongeveer 60 kilometer lang was en 30 kilometer breed, op een hoogte van 35 kilometer, en op die hoogte is het niet mogelijk dat zich een wolk vormt, omdat het buiten de dampkring van de aarde is.

Men heeft 85 verschillende foto's van deze wolk genomen vanuit 35 verschillende posities op de avond van 28 februari 1963, toen deze wolk in Arizona, (U.S.A.) aan de hemel verscheen. Zorgvuldige onderzoekingen hebben aangetoond, dat er op dat tijdstip geen raketten, hoogvliegende vliegtuigen of ruimtevaartuigen in de lucht waren om zoiets teweeg te brengen. Eén van de waarnemers merkte met betrekking tot dit gebeuren met nadruk op, dat hij gedurende een leven lang bestuderen van de wolken, nog nooit eerder zo'n prachtige wolk had gezien als deze.

Deze foto stond op de titelpagina van 'Science Magazine' van 19 april 1963 en werd eveneens afgedrukt in 'Life Magazine' van 17 mei 1963 en in de 'London Observer'. De 'Encyclopaedia Britannica' vermeldde ook details over de wolk in haar jaarboek van 1965.

Misschien begrijpt u het op dit moment niet volledig, maar God beloofde in Zijn Woord, dat wij kennen als de Bijbel, dat in de laatste dagen, voordat de Here Jezus Christus komt voor de gemeente, Hij een profeet zou zenden om de kinderen van God terug te brengen tot het Woord van God, teneinde Zijn volk gereed te maken voor Zijn komst.

William Marrion Branham was deze profeet in de Geest en de kracht van Elia (Maleachi 4:5–6, Mattheüs 17:11, Openbaring 10:7), en God heeft Zijn Woord waarlijk op vele wijzen door de bediening van deze profeet bevestigd.

Op 22 december 1962 gaf de Here Jezus Christus broeder Branham een visioen dat deze geweldige gebeurtenis voorzegde, wat uitliep op het verschijnen van deze wolkenformatie. Dat was twee maanden voordat het plaatsvond. Hij gaf dit visioen toentertijd door aan de gemeente.

Daar hij geloofde dat het visioen van God was, verhuisde broeder Branham naar het westen, naar Arizona, waar de vervulling van het visioen dat hem was gegeven, moest plaatsvinden. In januari 1963 — op een conventie, gehouden in Phoenix — vertelde broeder Branham de details van het visioen en zei hij de aanwezigen, dat ze moesten uitkijken, omdat er iets zou gaan gebeuren.

Op 28 februari, ongeveer 60 kilometer ten noordoosten van Tucson in Arizona, was broeder Branham op een jachttocht met twee andere christen-broeders die vlak bij hem waren, toen zeven machtige engelen met de snelheid van het licht van de hemel kwamen en broeder Branham in hun midden opnamen en hem opdracht gaven terug naar het oosten te gaan, naar Jeffersonville, om de geheimenissen van de zeven zegels uit Openbaring, hoofdstuk 6, te prediken, welke hem geopenbaard zouden worden.

Van 17 tot en met 24 maart 1963 predikte hij over deze geheimenissen, die door de eeuwen heen verborgen waren gebleven en deze waarheden waren zeker een openbaring over de dagen waarin wij nu leven: de tijd vlak voor de komst van de Here Jezus Christus.

U vraagt zich misschien af wat de komst van deze engelen te maken heeft met de wolk?

Gods profeet heeft gezegd, dat deze geheimzinnige, op een wolk gelijkende verschijning aan de hemel werd gevormd door de weer terugkerende engelen, daarmee die grote gebeurtenis uit de Schriften bevestigend en bekendmakend: de onthulling van de geheimenissen van de zeven zegels, welke van zo'n wezenlijk belang zijn voor elke gelovige die de komst van de Here Jezus Christus verwacht.

Om in details in te gaan op alle gebeurtenissen rond deze bovennatuurlijke wolk, zouden we een klein boek nodig hebben. Wat hier is gezegd, is slechts als samenvatting bedoeld, maar als u ernaar verlangt het in details te horen, dan kunt u het beste naar broeder Branham zelf luisteren, zoals hij het vertelt in de boodschap, getiteld 'Heren, is dit de tijd?' (Engels: 'Sirs, what is the time?'), gepredikt op 30 december 1962, en eveneens als hij zich richt tot de Christen-zakenlieden in Shreveport op 27 november 1965 in zijn boodschap 'God een dienst bewijzen buiten Zijn wil' (Engels: 'Doing God a service without His will').

Ook is er een beschouwing over gegeven in het boek getiteld 'De profeet van deze eeuw' (Engels: 'Twentieth Century Prophet').

De oorspronkelijke foto's en ook de glansafdrukken ervan, openbaren het hele gelaat van de Here Jezus Christus, als de foto een kwartslag gedraaid wordt.

Het zou moeten maken dat wij, die verlangen om in de volmaakte wil van de Here bevonden te worden, God vragen om in ons hart — overeenstemmend met Zijn Woord, door Zijn Heilige Geest — de waarheid van deze bovennatuurlijke wolk te openbaren.

Indien de Here Zijn profeet heeft gezonden — en ik belijd dat dat de waarheid is — dan is het absoluut noodzakelijk voor elk kind van God om te wandelen in het licht van Gods Woord, dat Hij door Zijn profeet zond, om de positie van de gemeente in dit tijdperk te herstellen.

Denominatie-leringen kunnen zulke waarheden tegenstaan, maar God is niet gebonden aan leerstellingen van mensen.

Zijn Woord zal komen te geschieden, precies zoals het in het Woord van God is opgetekend, maar het is voor ons noodzakelijk om diegene te ontvangen, die God heeft gezonden. Indien wij zijn vervuld met de Heilige Geest of deze ervaring zoeken, dan zal God ons er zeker toe brengen om dat wat Hij heeft gedaan, aan te nemen.

Dit artikel is niet geschreven om iemand te overtuigen of te doen geloven vanwege een fóto, zelfs al is zij bovennatuurlijk, maar opdat het zou maken dat u zich tot het Woord van God wendt; om met een eerlijk hart voor God te komen en Hem te vragen of Hij de waarheid van het Woord voor dit uur voor u bevestigt, zodat wij de Boodschap kunnen aannemen, die Hij zond door Zijn profeet, broeder Branham, om gereed te worden bevonden voor de spoedige komst van de Here Jezus Christus.

De gedrukte Engelse predikingen van broeder Branham zijn beschikbaar in wat bekend staat als de 'Spoken Word'-uitgaven. Er zijn ook bandopnamen, waarop u broeder Branham de Boodschap kunt horen prediken.

Herinnert u zich toch wat de Here Jezus Christus Zelf zei in Mattheüs 24, vers 44: "Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen."

Image

falecom@avozdedeus.org.br  

Image 

5  Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.6  En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.

Maleachi 4