Arquivo em Setembro 23, 2008

Dorst (september/19-1965)

Image

Image
William Branham

Dorst  (september/19-1965)

66 Er is ook een dorst naar succes. Zoveel mensen vandaag, hoe leren we voor deze dorst. We merkten net op dat ze begonnen zijn met de Universiteit. En we komen daar, en de mensen besteden duizenden dollars om hun kinderen naar school te sturen, en naar universiteiten en colleges, enzovoort, om een opleiding te krijgen. "Om succesvol te zijn in het leven", zoals men zegt. Maar nu, ik heb daar niets op tegen, dat is in orde. Maar wat mij betreft, u zou al de opleiding in de wereld kunnen krijgen, maar dan heeft u nog steeds niet het juiste succes gevonden. Dat is juist. Omdat dat alleen hier de dingen tijdelijk een beetje makkelijker voor u maakt. En er is… Maar als u sterft, zult u dat allemaal achter moeten laten, deze hele economie die we hier hebben.

Image

98 Er is een andere natuur, natuurlijk, gewoon een natuurlijke dorst in die dorst van de ziel. U zou mogen zeggen: "Broeder Branham, is die zieledorst normaal?" Ja, het is normaal dat een ziel dorst. En dat is omdat God u op deze wijze gemaakt heeft, zodat u naar Hem zou dorsten. Hij wil dat u dorst naar Hem. Nu, God heeft u zo gemaakt. Hij hoefde u niet zo te maken, maar Hij deed het. En als Hij u zo niet gemaakt had, dat u zou dorsten, dan zou u ter verontschuldiging bij het oordeel kunnen zeggen: "Ik heb nooit dorst naar God gehad." Maar er is geen verontschuldiging, u doet het wel. U zal het op één of ander richten; u zou het op uw vrouw kunnen richten, u zou het uw auto kunnen maken, u zou het iets anders kunnen maken, u zou naar de gemeente kunnen gaan en proberen het zo te bevredigen. En ik heb niets tegen het naar de gemeente gaan, maar dat is dé bevrediging niet. Het is om God te vinden, de levende God, de God des Hemels, in uw ziel, dat bevredigt dat verlangen en dorsten waar u nu naar verlangt. 99 Omdat Hij u zo maakte dat u naar Hem zou kunnen verlangen, naar Zijn gemeenschap. Nu, er is een werkelijke dorst naar gemeenschap. We houden ervan om elkaar te ontmoeten. Dat doen we vanavond. We ontmoeten elkaar hier vanavond omdat we ervan houden gemeenschap met elkaar te hebben. Waarom doen we dat? Omdat er iets in ons is dat we elkaar willen ontmoeten. Dat is gewoon normaal. En nu ontmoeten we elkaar hier op een gemeenschappelijke basis, dat is omdat we allemaal verlangen naar God. Ziet u? En dan ontmoeten we elkaar hier op deze vaste, gemeenschappelijke gronden van gemeenschap. In de gemeente hier vanavond mogen misschien vele verschillende denominationele gezichtspunten zijn, enzovoort, maar als het tot die dorst komt, kunnen we elkaar ontmoeten op een gemeenschappelijke grond, één basis: we dorsten allen. Sommigen mogen in besprenkelen geloven, de ander in dopen, en één in begieten, enzovoort; maar wanneer het komt tot de dorst naar God, dan komen we op een gemeenschappelijke basis. En God maakte ons zodat we dat zouden kunnen doen, dorsten naar Hem en naar Zijn gemeenschap. Ik weet niet iets…

Image

148 De stromen die God zendt om u te bevredigen in het natuurlijke, heeft Satan allemaal verontreinigd. Hij heeft overal zijn giftige bedwelmingsmiddel in gedaan, waar hij maar bij kon komen. Zo is het. Hij nam die grote stroom, van de kerk.149 Dat was Gods manier. Jezus zei: "Op deze rots zal ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel kunnen het niet overweldigen."150 Nu, er zijn verschillende meningen hierover. De Roomse mensen, de Katholieken, zeggen: "Hij bouwde het op Petrus." Ziet u, en als dat zo is; Petrus viel schandelijk terug. Dus dat was het niet. "Het" was zeker niet gebouwd op Petrus, Petra, de kleine rots. En de protestanten zeggen: "Hij bouwde het op Zichzelf, Jezus Christus." Niet om anders te zijn, maar ik verschil met hen van mening. Hij bouwde het nooit op één van beiden.151 Hij bouwde het op de openbaring van Wie Hij was. Hij zei: "Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, die in de hemelen is, heeft dit aan u geopenbaard." Niet door kennis! Je leerde het nooit uit boeken. Je leerde het niet door je bij een kerk te voegen. Je leerde het niet in de winkels, dat deed je niet! Maar de Heilige Geest Zelf heeft de Persoon van Jezus Christus tot je gebracht, en dan: "Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen het niet overweldigen." Die heilige dorst is bevredigd in de Persoon van Jezus Christus. Daar bent u er. Dat is de zaak waarnaar we willen uitkijken, bevredig die dorst Daarmee. Juist, we ontdekken dat we dat moeten doen.152 Kennis? O! Kennis is geweldig, we vullen ons ermee, en vandaag zijn we er vol van. Maar ziet u, kennis… zoals ik onlangs zei, sprekende over dat onderwerp 'kennis'. Er stond daar een man buiten die sprak tegen een vriend van mij die daar stond, zeggende: "Als een man niet gelooft in opleiding waarom leest hij dan de Bijbel?" Zij…153 Ik dacht: "Wel, als zij niet begrijpen wat de Here Jezus zei, hoe zullen ze ooit begrijpen wat zo'n dom iemand als ik zeg?" Zij konden Hem zelfs niet begrijpen, zo eenvoudig als Hij was.

Image

159 Paulus was een knap man, maar toen hij tot Christus kwam, en de Heilige Geest ontving, ging hij naar de Korinthiërs en zei: "Ik ben nooit tot u gekomen met meeslepende woorden van menselijke wijsheid", hoewel hij het had kunnen doen. Hij zei: "Ik kwam tot u in de kracht en manifestatie van de Heilige Geest, opdat uw geloof in God zou zijn en niet in de wijsheid van een of ander mens." 160 Nu, soms maken we kerkprogramma's; ook vragen zij om hun voorganger. De gemeente kiest de voorganger, zij zeggen: "Welnu, deze voorganger heeft twee graden op de universiteit gehaald. Hij heeft vier jaar psychologie gestudeerd. Hij heeft dit, dat, en nog wat anders." En zij zullen zo'n soort man kiezen (waarom?) in plaats van een voorganger die gelooft dat Gods Woord is geïnspireerd en God is, en die het Woord zal prediken, ongeacht hoe de mensen erover gevoelen.161 Weet u, God vertelde Ezechiël: "Predik dat, of ze het nu geloven of niet. Predik het, hoe dan ook." Ziet u? Juist. Of ze het accepteren of niet, dat maakt niet uit. Zij accepteerden Jezus niet. Hij ging regelrecht door en predikte het toch. Ziet u?162 In plaats van een werkelijke herder die werkelijk het Woord predikt en gelooft in God, proberen ze het intellect binnen te brengen, de man die de beste opleiding heeft genoten, de man die op de preekstoel kan staan en maar vijftien minuten spreekt, zodat ze gauw naar huis kunnen gaan en iets anders kunnen gaan doen. Ricky kan zijn zuurstok krijgen en gaat naar buiten, en ze kunnen naar dansfeesten en dat alles gaan. En het is, o, het is gewoon niets anders dan een verbasterd bederf door opleiding. Dat is juist. Zo is het precies. Zo is het. Maar wat is het? Het bevredigt hun smaak, ziet u, het bevredigt de smaak van een werelds kerklid. Het bevredigt niet de smaak van een heilige. Hij zal elke keer het Woord nemen!163 Maar zeggen ze: "O, wel, die mensen zijn gewoon een beetje buiten zinnen. Ziet u, ze snappen het gewoon niet. Zij proberen te leven in een tijd die voorbij is."164 Is het niet vreemd! Ik kom hier in het Westen, en ontdek dat ze allemaal proberen te leven in een tijd die voorbij is, ze willen altijd iets van die ouderwetse cowboy-tijd. En ginds in Kentucky willen ze handelen als in de ouderwetse hillbilly-dagen, ze hebben er programma's van. Maar wanneer het komt tot ouderwetse godsdienst, willen ze daar niets over weten. 165 Ouderwetse dagen? Ik kwam hier in de tijd van de rodeo. Ik zag dat ze daar een grote vrouw hadden, met groen spul onder haar ogen en kortgeknipt haar, een sigaret in haar mond. Wel, als ze dat gezien hadden in die vroegere dagen, dan zouden ze gedacht hebben dat ze ergens kanker had. Ze zouden haar opgesloten hebben. Wat als uw moeder naar buiten gewandeld was, gekleed zoals u en uw dochter vandaag, wat zou er plaatsvinden? Zij zouden haar in een krankzinnigengesticht stoppen. Zeker, want ze kwam naar buiten zonder haar jurk aan! Wel, bedenk, het is dezelfde zaak vandaag. 166 De mens rot weg in zijn vlees. Als ze door de middelbare leeftijd gaan tussen de twintig en vijfentwintig jaar, zijn de hersencellen ook al aan het rotten. De mensen zijn zo geworden dat ze niet genoeg begrip meer hebben. Ze weten niet wat fatsoen betekent. Ze weten het verschil niet tussen goed en kwaad. En o, ofschoon hun opleidingsprogramma…167 Wist u dat opleiding van de duivel is? Ik kan het u bewijzen. Niet lezen en schrijven, maar ik bedoel om hun opleiding in uw gemeente te brengen.168 Waar richt communisme zich op? Wetenschap, opleiding, dat is hun god. Satan, ziet u, dat gaf hij door aan Eva. Daar houdt men nog steeds aan vast.

Image

falecom@avozdedeus.org.br

Image

 

Soif (Septembre/19-1965)

Image

Image
William Branham

 Soif (Septembre/19-1965)

66- Il y a aussi une soif de succès. Tant de gens aujourd’hui, que d’études nous faisons à cause de cette soif-là! Nous venons de constater, c’est la rentrée, à l’université. Et nous allons là, et les gens dépensent des milliers de dollars pour envoyer leurs enfants à l’école, et—et dans les universités et les collèges, et tout, pour y recevoir une instruction, “pour réussir”, comme ils disent, “dans la vie”. Mais, bon, je n’ai rien contre ça, là, il n’y a pas de mal à ça. Mais, à mon avis, vous aurez beau faire toutes les études du monde, vous n’aurez toujours pas trouvé la vraie réussite. C’est exact. En effet, ça ne fera que vous faciliter un peu les choses ici, temporairement. Et il y a… Mais, quand vous mourez, vous laissez tout ça derrière vous, avec tout ce système économique que nous avons.

Image

98- Il y a une autre nature, quelque chose de naturel, une soif simplement naturelle, c’est cette soif de l’âme. Vous direz : “Frère Branham, cette soif de l’âme, est-ce quelque chose de naturel?” Oui, c’est quelque chose de naturel, dans l’âme, d’avoir soif. Et c’est, en effet, Dieu vous a fait ainsi, pour que vous ayez soif de Lui. Il veut que vous ayez soif de Lui. Alors, Dieu vous a fait comme ça. Il n’était pas obligé de vous faire comme ça, mais c’est ce qu’Il a fait. Et s’Il ne vous avait pas fait comme ça, de façon que vous ayez soif, vous auriez une excuse au Tribunal du Jugement, dire : “Je—je—je n’ai jamais eu soif de Dieu.” Mais, vous n’avez aucune excuse, cette soif est en vous. Vous allez la passer sur quelque chose; vous allez peut-être la passer sur votre épouse, vous allez peut-être la passer sur votre voiture, vous allez peut-être la passer sur autre chose, vous irez peut-être à l’église pour essayer de la satisfaire. Je n’ai rien contre le fait d’aller à l’église, mais la satisfaction n’est pas là. C’est de trouver Dieu, le Dieu vivant, le Dieu du Ciel, à l’intérieur de votre âme, pour satisfaire ce désir profond et cette soif, ce après quoi vous soupirez.99-Or, en effet, Il vous a fait de façon que vous ayez soif de Lui, d’être en communion avec Lui. Or, il existe une soif authentique de communion. Bon, nous aimons nous rencontrer. C’est ce que nous faisons ce soir. Nous nous rencontrons ici ce soir, parce que nous aimons être en communion les uns avec les autres. Pourquoi le faisons-nous? Parce qu’il y a quelque chose en nous, qui fait que nous voulons nous rencontrer. C’est simplement naturel. Et, maintenant, nous avons un point commun qui nous motive à nous rencontrer ici, c’est que nous avons tous soif de Dieu. Voyez? Et alors, nous nous rencontrons ici régulièrement, à cause de ce point commun, pour être en communion. Dans cette église, ce soir, il se pourrait qu’il y ait bien des opinions dénominationnelles différentes, et tout; mais, comme nous avons cette soif, nous pouvons nous rencontrer avec un point commun entre nous, ce point-ci : nous avons tous soif. Certains peuvent croire qu’il faut être aspergé, l’autre qu’il faut être baptisé, l’un qu’il faut verser de l’eau, ou quoi encore; mais pour ce qui est de la soif de Dieu, nous—nous venons avec un point commun entre nous. Et Dieu nous a faits de telle sorte que nous ayons ça, que nous ayons soif de Lui et d’être en communion avec Lui. Je ne connais rien…

Image

98- Il y a une autre nature, quelque chose de naturel, une soif simplement naturelle, c’est cette soif de l’âme. Vous direz : “Frère Branham, cette soif de l’âme, est-ce quelque chose de naturel?” Oui, c’est quelque chose de naturel, dans l’âme, d’avoir soif. Et c’est, en effet, Dieu vous a fait ainsi, pour que vous ayez soif de Lui. Il veut que vous ayez soif de Lui. Alors, Dieu vous a fait comme ça. Il n’était pas obligé de vous faire comme ça, mais c’est ce qu’Il a fait. Et s’Il ne vous avait pas fait comme ça, de façon que vous ayez soif, vous auriez une excuse au Tribunal du Jugement, dire : “Je—je—je n’ai jamais eu soif de Dieu.” Mais, vous n’avez aucune excuse, cette soif est en vous. Vous allez la passer sur quelque chose; vous allez peut-être la passer sur votre épouse, vous allez peut-être la passer sur votre voiture, vous allez peut-être la passer sur autre chose, vous irez peut-être à l’église pour essayer de la satisfaire. Je n’ai rien contre le fait d’aller à l’église, mais la satisfaction n’est pas là. C’est de trouver Dieu, le Dieu vivant, le Dieu du Ciel, à l’intérieur de votre âme, pour satisfaire ce désir profond et cette soif, ce après quoi vous soupirez.99-Or, en effet, Il vous a fait de façon que vous ayez soif de Lui, d’être en communion avec Lui. Or, il existe une soif authentique de communion. Bon, nous aimons nous rencontrer. C’est ce que nous faisons ce soir. Nous nous rencontrons ici ce soir, parce que nous aimons être en communion les uns avec les autres. Pourquoi le faisons-nous? Parce qu’il y a quelque chose en nous, qui fait que nous voulons nous rencontrer. C’est simplement naturel. Et, maintenant, nous avons un point commun qui nous motive à nous rencontrer ici, c’est que nous avons tous soif de Dieu. Voyez? Et alors, nous nous rencontrons ici régulièrement, à cause de ce point commun, pour être en communion. Dans cette église, ce soir, il se pourrait qu’il y ait bien des opinions dénominationnelles différentes, et tout; mais, comme nous avons cette soif, nous pouvons nous rencontrer avec un point commun entre nous, ce point-ci : nous avons tous soif. Certains peuvent croire qu’il faut être aspergé, l’autre qu’il faut être baptisé, l’un qu’il faut verser de l’eau, ou quoi encore; mais pour ce qui est de la soif de Dieu, nous—nous venons avec un point commun entre nous. Et Dieu nous a faits de telle sorte que nous ayons ça, que nous ayons soif de Lui et d’être en communion avec Lui. Je ne connais rien…

Image

148-Les ruisseaux que Dieu vous a envoyés pour vous satisfaire, dans le naturel, Satan les a tous pollués. Il a injecté de la drogue, du poison, dans tous ceux où il a pu s’infiltrer. C’est exact. Il s’est emparé de ce grand ruisseau : l’église.149-Ça, c’était le moyen que Dieu avait choisi. Jésus a dit : “Sur cette Pierre Je bâtirai Mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre Elle.”150-Or, il y a différents points de vue là-dessus. Les romains, les catholiques, ils disent “qu’Il L’a bâtie sur Pierre”. Voyez-vous, si c’est le cas, Pierre a rétrogradé, quelques jours plus tard. Alors, Elle n’a pas été, Elle n’a certainement pas été bâtie sur Pierre, Petra, la petite pierre. Les protestants, eux, ils disent “qu’Il L’a bâtie sur Lui-même, Jésus-Christ”. Ce n’est pas pour être différent, mais je ne suis pas d’accord avec eux. Il ne L’a bâtie, ni sur l’un, ni sur l’autre.151-Il L’a bâtie sur la révélation de Qui Il était. Il a dit : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé ceci, mais c’est Mon Père qui est dans les Cieux qui te l’a révélé.” Ce n’est pas par la connaissance! Tu ne L’as pas appris dans des livres. Tu ne L’as pas appris en adhérant à une église. Tu ne L’as pas appris en poussant des cris. Tu… Mais c’est le Saint-Esprit Lui-même qui t’a présenté la Personne de Jésus-Christ, alors “sur cette Pierre Je bâtirai Mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre Elle”. Cette soif sainte a été satisfaite dans la Personne de Jésus-Christ. Voilà. C’est ce que nous voulons chercher, satisfaire cette soif par Cela. Bien, nous voyons que nous devons…152-La connaissance? Oh! la la! La connaissance est une chose formidable, nous nous en remplissons, et aujourd’hui nous en sommes remplis. Mais, vous voyez, la connaissance… comme je le disais l’autre jour, je parlais de ce sujet, de la connaissance. Il y avait un homme dehors, il parlait à un de mes amis qui était là; il disait : “Si un homme ne croit pas à l’instruction, pourquoi est-ce qu’il lit la Bible?”Ils…153- Je me suis dit : “Eh bien, s’ils n’ont pas saisi ce que le Seigneur Jésus a dit, comment vont-ils saisir une andouille comme moi, ce que moi, je dis?” Ils ne L’ont même pas compris, Lui qui parlait si clairement.

Image

159-Paul, c’était un homme intelligent. Mais quand il est venu à Christ et qu’il a reçu le Saint-Esprit, alors il est allé chez les Corinthiens, et il a dit : “Je ne suis jamais venu chez vous avec les discours persuasifs de la sagesse humaine”, et pourtant, il aurait pu le faire. Il a dit : “Je suis venu chez vous avec la puissance et les manifestations du Saint-Esprit, afin que votre foi soit en Dieu, et non dans la sagesse d’un homme.”
160-Or, parfois, en établissant les programmes de l’église, ils demandent aussi de leur—leur pasteur… Quand l’église se prépare à élire le pasteur, ils disent : “Bon, eh bien, ce pasteur-ci, il a deux diplômes universitaires. Il a quatre ans de psychologie. Il a étudié ceci, cela et autre chose.” Et ils vont élire ce genre d’homme là (pourquoi?), au lieu d’un pasteur qui croit que la Parole de Dieu est inspirée et qu’Elle est Dieu, et qui prêchera la Parole sans se préoccuper de ce que les gens En pensent.
161-Dieu a dit à Ézéchiel, vous savez, Il a dit : “Prêche-Le, qu’ils Y croient ou non, prêche-Le quand même.” Voyez? Exact. Qu’ils L’acceptent ou non, ce n’est pas ça qui compte. Ils n’ont pas accepté Jésus. Ça ne L’a pas arrêté, Il a continué à prêcher quand même. Voyez?162- Au lieu d’un vrai pasteur, qui prêchera vraiment la Parole et qui croira en Dieu, ils—ils—ils cherchent à implanter le—l’intellect, l’homme qui a la meilleure instruction, l’homme qui pourra se tenir derrière la chaire sans prendre plus d’une quinzaine de minutes, pour que les gens puissent rentrer bien vite à la maison et aller quelque… faire autre chose, et que Ricky puisse partir avec son bolide, et qu’eux puissent aller à leurs soirées où on danse le twist, et tout. Et c’est, oh, c’est—c’est simplement, ce n’est—ce n’est rien d’autre que de la pollution par l’instruction, c’est hybride. C’est exact. Voilà exactement ce que c’est. C’est exact. Mais qu’est-ce qu’il y a? Ça satisfait le goût qu’ils ont, voyez-vous, ça satisfait le goût d’un membre d’église mondain.Ça ne satisfait pas le goût d’un saint. Lui, il va opter pour la Parole, chaque fois!163- Mais ils disent : “Oh, eh bien, ces gens, bon, ils sont un peu détraqués. Voyez-vous, vraiment ils ne—ils ne saisissent pas. Ils—ils essaient de vivre dans une époque révolue.”164- N’est-ce pas étrange? Je viens ici, dans l’Ouest, et je trouve tout le monde qui essaie de vivre dans une époque révolue, ils veulent toujours avoir les jours des cow-boys de l’ancien temps. Et je vais dans le Kentucky, là, les jours des montagnards de l’ancien temps, ils veulent copier ça, ils ont des émissions là-dessus. Mais pour ce qui est de la Religion de l’ancien temps, Ça, ils n’En veulent pas.165- L’ancien temps? Je suis venu ici au moment où il y avait un rodéo, j’y ai vu une femme corpulente, là, avec du truc vert sous les yeux, les cheveux coupés courts, une cigarette au bec. Mais, s’ils avaient vu ça dans le temps, ils auraient pensé qu’elle était en train de se décomposer quelque part. Ils—ils—ils—ils l’auraient internée. Et si votre mère était sortie, habillée comme vous et votre fille vous habillez aujourd’hui, qu’est-ce qui se serait passé? Ils l’auraient fait enfermer dans un hôpital psychiatrique. C’est sûr, elle était sortie sans avoir mis sa jupe. Eh bien, souvenez-vous, là, c’est la même chose aujourd’hui.166- Les hommes sont en train de pourrir debout. S’ils arrivent à l’âge mûr entre l’âge de vingt et vingt-cinq ans, les cellules de leur cerveau aussi, elles pourrissent. Ils n’ont… Les gens en sont arrivés au point, ils n’ont pas assez de bon sens, ils ne savent pas ce que c’est que la décence. Ils ne savent pas distinguer le bien et le mal. Et, oh, mais leur programme pédagogique, ils…167- Saviez-vous que l’instruction, je peux vous le prouver, c’est du diable? Je ne parle pas de lire et écrire, mais d’installer leur instruction dans votre église.168- Sur quoi se fonde le communisme? Sur la science, sur l’instruction, voilà leur dieu. Satan, voyez-vous, c’est ce qu’il a présenté à Ève. Et c’est encore à ça qu’ils s’en tiennent.

Image

falecom@avozdedeus.org.br

 

Thirst (September/19-1965)

Image

Image
William Branham

Thirst  (September/19-1965)

66-There is also a thirst for success. So many people today, how we school for this thirst! We just noticed, they started the university up. And we go down there, and people spend thousands of dollars to send their children to the school, and–and to universities and colleges, and so forth, to get an education, "To be successful," they call it, "in life." But now I have nothing against that, now, that's all right. But, to me, you could get all the schooling in the world, and still you haven't found the right success. That's right. Because, that will just temporarily make things a little easier for you here. And there is… But when you die, you leave all that behind you, and this entire economy that we have.

Image

98-There is another nature, natural, just a natural thirst, in that thirst of the soul. You might say, "Brother Branham is that soul thirst is that natural?" Yes, that's natural for a soul to thirst. And it's, for God made you this way, that so that you would thirst for Him. He wants you to thirst after Him. Now, God made you like that. He didn't have to make you like that, but He did do it. And if He hadn't have made you like that, so that you would thirst, there would be an excuse at the Judgment Bar, say, "I–I–I never did thirst for God." But, there is no excuse, you do. You will make it somewhat; you might make it your wife, you might make it your car, you might make it something else, you might go to church and try to satisfy it. And I have nothing against going to church, but that isn't the satisfaction. It's to find God, the living God, the God of Heaven, into your soul, that satisfies that longing and thirsting that you long for.99- Now, for, He made you so you could thirst for Him, for His fellowship. Now, there is genuine thirst for fellowship. Now we like to meet with one another. We're doing that tonight. We meet here together tonight because we like to fellowship, one with the other. Why do we do that? Because there is something in us that we want to meet one another. That's just natural. And now we meet on a common ground here, that is, because we are all thirsting for God. See? And then we meet here on this regular, common grounds here of fellowship. In the church tonight, here, might be many different denominational views, and so forth; but when it comes to that thirst, we can meet on a common ground, one ground: we all thirst. Some might believe in sprinkling, the other one in baptism, and one in pouring, or so forth; but when it comes to the thirst for God, we–we come on one mutual ground. And God made us so that we would do that, thirst for Him and for His fellowship. I don't know anything…

Image

148-The streams God sent to satisfy you, in the natural, Satan has polluted every one of them. He has put the poisoned dope in every one that he could get into. That's right. He took that great stream, of the church.149- That, that was God's way. Jesus said, "Upon this Rock I'll build My Church, and the gates of hell can't prevail against It."150- Now there is different arguments of that. The Roman people, the Catholic says, "He built It upon Peter." See, and if that be so, Peter backslid, in a few days. So, It wasn't. It sure wasn't built upon Peter, Petra, the little rock. And then the Protestant says, that, "He built It upon Himself, Jesus Christ." Not to be different, but I differ with them. He never built It on either one.151-   He built It upon the revelation of Who He was. He said, "Blessed art thou, Simon, son of Jonas, flesh and blood never revealed this to you, but My Father which is in Heaven has revealed this to you." Not by knowledge! You didn't learn It by books. You didn't learn It by joining church. You didn't learn It in the shouts. You did… But the Holy Ghost Itself has brought the Person of Jesus Christ to you, then, "Upon this Rock I'll build My Church, and the gates of hell can't prevail against It." That holy thirst has been satisfied in the Person of Jesus Christ. There you are. That's the thing that we want to look for, satisfy that thirst with That. All right, we find that we must.  152-Knowledge? Oh, my! Knowledge is a great thing, we fill up, and today we're full of it. But you see, knowledge… as I was saying the other day, speaking on that subject of knowledge. There was a man standing outside, was talking to a friend of mine standing there, said, "If a man don't believe in education, why is he reading the Bible?" They…153-  I thought, "Well, if they didn't get what the Lord Jesus said, how are they going to get a dummy like me, what I say?" They couldn't even understand Him, as plain as He was.

Image

159- Paul, he was a smart man. But when he come to Christ, and received the Holy Spirit, went to the Corinthians, he said, "I never come to you with enticing words of man's wisdom," though he could have done it. Said, "I come to you in power and manifestations of the Holy Ghost, that your faith would be in God, not in the wisdom of some man."160- Now sometimes we make the church programs, they also call for their–their pastor. The church goes to vote the pastor, they say, "Well, this pastor, now, he has got two degrees in college. He learned four years of psychology. He took this, that, the other." And they'll vote that kind of a man in (why?) instead of a pastor who believes in God's Word being inspired and being God, and will preach the Word regardless of how people feel about It.  161-God told Ezekiel, you know, said, "Preach that whether they believe It or not. You preach It, anyhow." See? Right. Whether they accept It, or not, that ain't it. They didn't accept Jesus. He went right on, preaching It just the same. See?162- Instead of a real pastor that will really preach the Word and believe in God, they–they–they try to bring in the–the intellect, the man who has got the best education; the man who can stand in the pulpit and don't take but just about fifteen minutes, so they can get home right quick, and go (some) do something else, and Ricky can get his hot rod and start out, and they can go to the twist parties and everything. And it's, oh, it's–it's just it's–it's nothing else but a hybrid educational pollution. That's right. That's just exactly what it is. That's right. But what is it? It satisfies their taste, see, it satisfies a worldly church member's taste.It don't satisfy a saint's taste. He'll take the Word every time! 163-But they say, "Oh, well, now them people is just a little off at their mind. See, they just don't, they don't get it. They, they're trying to live in a day gone by.164- Isn't it strange! I come out here in the West, and I find out they're all trying to live in a day gone by, they always want some of the old-fashion cowboy days. And go down in Kentucky, the old-fashion hillbilly days, they want to act like it, have programs of it. But when it comes to old-fashion Religion, they don't want nothing about It.165- Old-fashion days? I come down here in the rodeo time, I seen they had a big woman down there, that green stuff under her eyes, and short bobbed hair, a cigarette in her mouth. Why, if they'd have seen that back in the old days, they'd have thought she was cankered somewhere. They, they'd–they'd–they'd have put her in. What if your mother would have walked out, dressed like you and your daughter dress today, what would taken place? They'd a-had her in the insane institution. Sure, she come out without her skirt on. Well, now remember, it's the same thing today.166- Man is rottening in their flesh. If they're going through the middle age, between twenty and twenty-five years old, their brain cells are rottening too. They haven't got… People has got so they haven't got enough understanding. They don't know what decency means. They don't know the difference between right and wrong. And, oh, though, their educational program, they…  167-Did you know, education, I can prove it to you, is of the Devil? Not to read and write; but, I mean, putting their education in your church.168- What does communism lay on? Science, education, that's their god. Satan, see, that's what he introduced to Eve. That's what they're still holding to.

Image

falecom@avozdedeus.org.br

Image 

Sede (19 de setembro de 1965)

Image

ImageImageImage

Image
William Branham

Sede (19 de setembro de 1965)

66 – Existe também a sede pelo sucesso. Muitas pessoas hoje, como nós nos educamos por esta sede! Nós simplesmente observamos, eles começam da universidade para cima. E nós chegamos lá embaixo, e as pessoas gastam milhares de dólares para enviarem seus filhos para a escola, e – e para faculdades e universidades e assim por diante, para obterem educação, “para obterem sucesso” como chamam isto, “na vida”. Porem agora não tenho nada contra isto, agora, esta tudo bem. Mas, para mim, você poderia obter toda educação escolar do mundo e continuar não a não ter encontrado o sucesso certo. Isto é correto. Porque, aquilo simplesmente fará com que as coisas fiquem temporariamente um pouquinho mais fáceis para você aqui. E há… Mas quando você morre, você deixa tudo aquilo para trás de você, e toda esta economia que temos.

Image

98 – Há outra natureza, natural, simplesmente uma sede natural, naquela sede de alma. Você pode dizer, “Irmão Branham, é natural aquela sede da alma?” Sim, é natural a alma ter sede. E isto, pois?Deus te fez desta maneira, para que então você tivesse sede de Dele. Agora, Deus te fez assim. Ele não tinha que te fazer assim, mas Ele realmente fez isto. E se Ele não tivesse feito você assim, para que você tivesse sede, haveria uma desculpa no dia do juízo, diria, “Eu – eu – eu nunca tive sede por Deus”. Mas não há nenhuma desculpa você tem. Você fará isto de alguma forma; você pode compensar isto com sua esposa, você pode compensar isto com o seu carro, você pode compensar isto com outra coisa, você pode ir a igreja e tentar satisfazer isto. E eu nada tenho contra ir a igreja, mas isto não é satisfação. É encontrar Deus, Deus vivo, o Deus do Céu, em sua alma, que satisfaz aquele desejo e sede que você anseia agora. 99 – Pois, Ele te fez para que então você pudesse ter sede Dele, para Seu companheirismo. Agora, há uma sede genuína para o companheirismo. Agora nós gostamos de encontrar um com o outro. Estamos fazendo isto nesta noite. Nós nos encontramos aqui nesta noite porque gostamos do companheirismo, um com o outro. Por que fazemos isto? Porque há algo em nós que desejamos encontrar um com o outro. Aquilo é simplesmente natural. E agora nos encontramos num terreno comum aqui, isto é, porque estamos todos sedentos por Deus. Vêem? Então nos encontramos aqui, neste comum, neste terreno comum de companheirismo. Na igreja nesta noite, aqui, pode haver muitos pontos de vistas denominacionais, e assim por diante; mas quando isto chega àquela sede, podemos nos encontrar em um terreno comum, um terreno: estamos todos sedentos. Alguns podem crer na aspersão, o outro no batismo, e o outro no derramamento, ou assim por diante; mas quando isto chega na sede por Deus, nós – nós chegamos a um terreno mútuo. E Deus nos fez de tal forma para que tivéssemos isto, sede por Ele e pelo Seu companheirismo. Eu não sei…

Image

148 – As correntes que Deus te enviou para te satisfazerem, no natural, Satanás tem poluído cada uma delas. Ele tem colocado o entorpecente venenoso em cada uma a qual ele pode chegar. Isto é correto. Ele tirou aquela grande corrente, da igreja. 149 – Aquilo, aquela foi a maneira de Deus. Jesus disse, “Sobre esta Pedra edificarei a Minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”. 150 – Agora, existe argumentos diferentes sobre isto. Os romanos, os católicos dizem, “Ele construiu Isto sobre Pedro”. Vêem, e se isto fosse assim, Pedro teria se apostatado de vergonha. Então, não foi isto. “Isto”, claro que não foi edificado sobre Pedro, Pedra, a pedrinha. E então os protestantes dizem, que, “Ele construiu Isto sobre Si mesmo, Jesus Cristo”. Não é por querer ser diferente, mas discordo com eles. Ele nunca construiu Isto sobre nenhum dos dois. 151 – Ele construiu Isto sobre a revelação de Quem Ele era. Ele disse, “Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, a carne e o sangue nunca to revelou isto, mas Meu Pai que está no Céu to revelou”. Não pelo conhecimento! Você não aprendeu isto através de livros. Você não aprendeu Isto nas lojas. Não! Porém o Espírito Santo Ele Mesmo tem trazido a Pessoa de Jesus Cristo a vós, então “Sobre esta Pedra edificarei a Minha Igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra Ela”. Aquela sede santa tem sido saciada na Pessoa de Jesus Cristo. Ai está você. Esta é a coisa que desejamos procurar, satisfazer aquela sede com Aquilo. Está bem, nós encontramos que devemos. 152 – Conhecimento? Oh, que coisa! Conhecimento é uma grande coisa, nós preenchemos, e hoje estamos cheios disto. Mas vê você, conhecimento… como eu estava dizendo outro dia, falando naquele assunto de conhecimento. Havia um homem do lado de fora, estava falando com um amigo meu ali de pé, disse, “Se um homem não crê em cultura, por que está ele lendo a Bíblia?” Eles… 153 – Eu pensei, “Bem, se eles não entenderam o que o Senhor Jesus disse, como eles vão entender a um estúpido como eu, o que eu digo? Eles não puderam nem mesmo entende-lo, tão claro como Ele foi”.

Image

159 – Paulo, ele era um homem inteligente. Mas quando ele chegou para Cristo, e recebeu o Espírito Santo, foi aos Corintios, ele disse, “Eu nunca cheguei a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana”, embora ele pudesse ter feito isto. Disse, “Mas venho em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apóie em sabedoria de homens, mas em Deus”. 160 – Agora, às vezes, fazemos programas para a igreja, eles também chamam por seu – seu pastor. A igreja vai votar para pastor, eles dizem, “Bem, este pastor, agora, ele tem dois diplomas da universidade. Ele aprendeu psicologia por quatro anos. Ele fez isto, aquilo, e aquilo outro”. E eles votarão naquele tipo de homem (por quê?) em vez de um pastor que crê ser a Palavra de Deus inspirada e ser Deus, e que pregará a Palavra não importando como sintam as pessoas acerca daquilo. 161 – Deus disse a Ezequiel, vocês sabem, disse, “Pregue isto, de qualquer forma”. Vêem? Certo. Eles aceitando Isto ou não, aquilo não é isto. Eles não aceitaram a Jesus, Ele seguiu em frente pregando Isto da mesma forma, vêem?162 – Em vez de um verdadeiro pastor que realmente pregue a Palavra e crê em Deus, eles – eles – eles tentarão trazer o – o intelecto, o homem que tenta melhor educação; o homem que pode se colocar no púlpito e ano tomar mais do que quinze minutos, para que então eles possam voltar rapidamente para casa, e irem (alguns) fazerem outras coisas, e os Ricky apanham seus carros envenenados e saem, e eles podem ir às festas de Twist e tudo mais. E isto, oh, é – é só isto – não é nada mais do que uma poluída educação híbrida. Isto é certo. Isto é exatamente o que é. Isto é correto. Mas o que é isto? Isto satisfaz o gosto deles, vê, isto satisfaz o gosto do membro de uma igreja mundana.
Isto não satisfaz o gosto de um santo. Ele tomará a Palavra cada vez.
163 – Mas eles dizem, “Oh, bem, agora estas pessoas estão somente um pouquinho fora de suas mentes. Vêem, elas simplesmente não, elas não pegam isto. Elas, elas estão tentando viver num dia que passou”.
164 – Não é isto estranho! Eu venho aqui no Oeste, e vejo que todos estão tentando viver os dias que passaram, eles sempre querem um pouco dos velhos antiquados dias de “cowboy”. E descendo ate Kentucky, os velhos dias antiquados, rústicos das montanhas, eles querem agir assim, tem programas disto. Mas quando se fala na velha religião antiquada, eles não querem ter nada a ver com Isto.
165 – Velhos dias antiquados? Eu venho aqui na época de rodeio, eu vi que eles tinham uma mulher importante lá embaixo, com aquela coisa verde embaixo de seus olhos, cabelos cortados bem curtos, um cigarro em sua boca. Ora, se eles vissem isto lá atrás nos velhos dias, eles pensariam que ela estava com gangrena em algum lugar. Eles, eles – eles – eles a deteriam. Se sua mãe saísse, vestida como você e sua filha se vestem hoje, o que aconteceria? Eles a colocariam numa instituição de doentes mentais. Claro, porque ela saiu sem sua saia. Bem, agora recordem, é a mesma coisa hoje. 166 – O homem está apodrecendo em sua carne. Se estão passando pela meia idade, entre vinte e vinte e cindo anos de idade, suas células cerebrais estão apodrecendo. Não têem… O povo tem ficado de tal modo que não tem compreensão. Não sabem o que significa decência. Não conhecem a diferença entre o certo e o errado. E, oh, não obstante a seus programas educacionais, eles… 167 – Você sabia, que a cultura, posso te provar isto, é do diabo? Não o ler e o escrever, mas quero dizer, o colocar de sua cultura na igreja. 168 – No que está o comunismo firmado? Ciência, cultura, este é o deus deles. Satanás vêem, isto é o que ele introduziu em Eva. Isto é onde eles ainda seguram.

Image

falecom@avozdedeus.org.br

Image